REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CENTRUMELEKTRONIKIMOBILNEJ.PL
Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem
URL: www.centrumelektronikimobilnej.pl
ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sprzedający – Bartłomiej Gałązka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą B&G Bartłomiej Gałązka  pod adresem:
ul. 11 Listopada 43/20   07-200 Wyszków , zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, organ dokonujący wpisu Usługodawcy do
CEiDG: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, NIP: 741-173-14-76, REGON 141303582, e-mail:
sprzedaz@centrumelektronikimobilnej.pl, tel. kontaktowy: +48 736 808 007, kontakt telefoniczny możliwy jest codziennie w Dni robocze w godzinach od 9:00:00 do 20:00, w soboty w godzinach od 10:00 do16:00, w niedziel ew godzinach
od 12:00 do 16:00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik);
2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL:
www.centrumelektronikimobilnej.pl;
3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę
fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca
osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu
internetowego;
4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
5. Towar lub Towary – komputery, laptopy, monitory poleasingowe oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży
detalicznej w Sklepie internetowym;
6. Strona Towaru – pojedyncza podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe
informacje na temat Towaru;
7. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia
Towaru do Zamawiającego, ani ewentualnych dodatkowych kosztów, na których poniesienie zgodził się Zamawiający,
np. zapakowanie Towaru jako prezent;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar
lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
10. Miejsce odbioru – lokal Sprzedającego pod adresem: al. Solidarności 115, 00-140 Warszawa, w którym możliwy jest
odbiór osobisty Zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym;
11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy
Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, a w przypadku, gdy Zamawiającym jest
Konsument – umowa sprzedaży zawierana na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy konsumenckiej;
12. Konto Zamawiającego – narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail
(Login) i Hasła umożliwia m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie
historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.;
13. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z
Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
14. Hasło – ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego,
wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
15. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
17. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025);
18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1219 z późn.zm.);
19. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których
mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t.
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);
20. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie
niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o
którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień
na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania
zapasów.
3. Wszystkie oferowane w Sklepie internetowym Towary pozbawione są wad fizycznych oraz prawnych. Sprzęt fabrycznie
nowy objęty jest gwarancją producenta, zaś używany posiada gwarancję na okres wybranej opcji gwarancyjnej przez
Zamawiającego. Naprawy dokonywane są w profesjonalnym serwisie komputerowym.
4. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu
cywilnego.
5. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto
(zawierają podatek VAT).
6. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.centrumelektronikimobilnej.pl przez
Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób
sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy
Sprzedającego.
7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska
komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze
Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b. dostęp do Internetu;
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;
d. aktywne konto e-mail.
8. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza
kontaktowego udostępnionego w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym. Dane kontaktowe Sprzedającego podane
są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.
9. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.
ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom
dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego oraz usługi
polecania Towaru w serwisach społecznościowych wskazanych szczegółowo na Stronie Towaru.
2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania danych
osobowych (imię i nazwisko, adres, telefon, ewentualnie inny adres dostawy, adres email będący jednocześnie Loginem)
oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość
z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Zamawiającego dochodzi
do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta Zamawiającego pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na
warunkach określonych w Regulaminie.
3. Rejestracja Konta Zamawiającego jest bezpłatna i dobrowolna, aczkolwiek niezbędna do złożenia Zamówienia w Sklepie
internetowym. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o
zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.
4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego
jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Użytkowników oraz udostępniać
innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła.
5. Usługi polecania Towaru w serwisach społecznościowych wskazanych szczegółowo na Stronie Towaru umożliwieniu
Użytkownikowi zarejestrowanemu w danym serwisie społecznościowym publikacji indywidualnych i subiektywnych
wypowiedzi Użytkownika dotyczących Towaru wraz z likiem do Strony Towaru. Użytkownik nie otrzymuje żadnego
wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta Zamawiającego oraz pozostałych
usług opisanych w niniejszym Rozdziale zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie
nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez
którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta
Zamawiającego, jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony
postanowią inaczej.
7. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem
wypowiedzenia, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź
popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub
związanej z nimi działalności,
d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi
działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,
e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub
zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem
wiadomości e-mail.
8. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W
przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie
działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie
reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: sprzedaz@centrumelektronikimobilnej.pl lub w formie pisemnej na
adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie
w reklamacji swoich danych osobowych imię, nazwisko, adres email, tel. kontaktowy) oraz do opisania zgłaszanych
zastrzeżeń.
9. Reklamacje dot. usług świadczonych droga elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej
reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany
przez Sprzedającego.
ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:
a.i.1. Aby dokonać Zamówienia w Sklepie internetowym Użytkownik może, ale nie musi utworzyć Konto
Zamawiającego. W przypadku utworzenia Konta Zamawiającego, Zamawiający przy kolejnych Zamówieniach nie musi
podawać swoich danych osobowych.
a.i.2. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający
realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.
a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych
dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku
„Dodaj do koszyka”,
b. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów kliknięcie przycisku „Zamówienie”,
c. następnie Użytkownik powinien: albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto Zamawiającego, albo utworzyć
Konto Zamawiającego podając wymagane dane osobowe, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, potwierdzić
pełnoletniość Zamawiającego, wybrać metodę dostawy i metodę płatności, wpisa
ewentualne uwagi lub komentarze skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, a w celu zakończenia
składania Zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia
Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
a.i.3. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail z potwierdzeniem złożenia
Zamówienia z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego
Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
a.i.4. Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej
dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest
związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w
Sklepie internetowym.
a.i.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika podanych w Zamówieniu poprzez kontakt
telefoniczny lub drogą elektroniczną oraz prawo do odmowy zrealizowania Umowy sprzedaży jeżeli podane przez
Użytkownika dane są nieaktualne lub nieprawdziwe.
a.i.6. Treści Umów sprzedaży przechowywane są przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres
posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom
Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkich swoich
Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie
informatycznym określonym w zdaniu pierwszym, jednak nie krócej niż do upływu okresu odpowiedzialności
Sprzedającego z tytułu rękojmi. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy
wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu do upływu okresu
odpowiedzialności Sprzedającego
ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:
1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:
a. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym. Należności za zamówione Towary wraz z
kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta w PLN: 20 1050 1054 1000 0092 4187 3042. Zamawiający proszony
jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienia.
Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia;
b. płatność za pomocą systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl, także przy użyciu karty kredytowej, możliwa
także przy odbiorze z Miejsca odbioru,
c. płatność gotówką przy odbiorze Zamówienia od kuriera (płatność „za pobraniem”) lub z Miejsca odbioru.
2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie zostaje
przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania
formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu,
Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności za pomocą systemu płatności
internetowych przelewy24.pl obsługuje firma DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 60-327 Poznań, ul.
Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00003
06513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są spółce DialCom
24 Sp. z o.o., która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.
3. W razie wyboru płatności z góry, Zamówienia nie opłacone w terminie 14 Dni roboczych od zawarcia Umowy
sprzedaży są anulowane. Zamówienia nie odebrane z Miejsca odbioru w terminie 14 Dni roboczych od zawarcia Umowy
sprzedaży są anulowane.
4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego
podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub z momentem zawarcia Umowy
sprzedaży (w razie płatności za pobraniem) lub też z momentem uzyskania przez Sprzedającego informacji o zapłacie z
systemu płatności elektronicznych.
5. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty
dostawy Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą : 25 zł , za pobraniem 30 zł .
6. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia)
widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia oraz
w zakładce „Zamówienia” po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi
kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
ROZDZIAŁ VI – REALIZACJA ZAMÓWIENIA:
a.i.1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
a.i.2. Dostępne Towary wysyłane są z reguły w terminie 7 Dni roboczych, liczonych po zaksięgowaniu należnej zapłaty
za Zamówienie na koncie Sprzedającego lub po zawarciu Umowy sprzedaży (w razie wyboru płatności za pobraniem
przy odbiorze Zamówienia) lub też po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu płatności elektronicznych o
dokonaniu płatności. Towary wydawane są Konsumentowi najpóźniej w terminie 30 dni, chyba że strony uzgodnią w
Umowie sprzedaży inny termin. Czas dostarczenia Towarów do Zamawiającego = czas wysyłki (do 7 dni roboczych od
zamówienia lub zapłaty Ceny) +czas realizacji dostawy przez kuriera do Zamawiającego (z reguły to 1-2 Dni robocze).
a.i.3. Jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary niedostępne do wysyłki, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym
Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający będący Konsumentem, ma wówczas prawo do rezygnacji z
całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji
Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na
podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
a.i.4. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
a.i.5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego
Ceny za Zamówienie.
a.i.6. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do
momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
a.i.7. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy
zarówno przesyłka, jak i Towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone,
zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie
stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony
jest o spisanie protokoły szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.
a.i.8. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest paragon fiskalny lub faktura VAT, w zależności od wyboru
Zamawiającego. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy
sprzedaży.
a.i.9. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w
ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.
a.i.10. Zamawiający jest na bieżąco informowany o zmianie statusu Zamówienia drogą mailową.
ROZDZIAŁ VII – PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy
sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie
14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego B&G Bartłomiej Gałązka 07-200 Wyszków, adres email: sprzedaz@centrumelektronikimobilnej.pl) o decyzji o
odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego
listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o
odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
3. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania
przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
sprzedaży.
5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi
wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu
płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w
pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument
nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności
do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
6. Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: B&G Bartłomiej Gałązka 07-200 Wyszków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,
w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli
Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu
Towarów. Konsument proszony jest o należyte zabezpieczenie na czas wysyłki zwracanego Towaru.
7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było
to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
8. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od
Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego
utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy
sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po
poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
ROZDZIAŁ VIII – REKLAMACJE:
1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w
przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą
Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1
Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą emailową na adres poczty elektronicznej: sprzedaz@centrumelektronikimobilnej.pl lub listownie na adres: 
 B&G Bartłomiej Gałązka 07-200 Wyszków, lub też bezpośrednio na adres gwaranta wskazany w
dołączonym do Towaru dokumencie gwarancyjnym, o ile objęcie Towaru gwarancją producenta wynika z dokumentu
gwarancji lub informacji zawartych na opakowaniu Towaru.
3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu
rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokaładny adres zamieszkania, nr
Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację
Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu zakupu (np. kopii paragonu lub faktury).
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września
2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania
reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul.
Sienkiewicza 3, 00-115 Warszawa www.wiih.org.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej
dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów
konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego
jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu
dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej
ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
ROZDZIAŁ IX – DANE OSOBOWE:
1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub kontaktując się
mailowo lub telefonicznie ze Sprzedającym, przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku dokonania
Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego oraz kontaktu mailowego lub telefonicznego podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy
sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) oraz
budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego
– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.
2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez
Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania
Umowy sprzedaży (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego jednak nie wcześniej niż do czasu upływu
odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi lub gwarancji) i/lub rejestracji Konta Zamawiającego (do czasu
cofnięcia zgody i usunięcia Konta Zamawiającego).
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w
pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub
rejestracji Konta Zamawiającego. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom
trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie, w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej
odrębnej zgody Użytkownika.
4. Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści
danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona
zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
6. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych
osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie
uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
7. Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z
zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe
Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
ROZDZIAŁ X – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego,
zgodnie z którym Umowa sprzedaży powinna być interpretowana, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie
wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana
przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do
niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem
wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu
internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w
Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z
korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza
prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie
w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami
prawa.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym nie będącym Konsumentem
zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.06. 2018 roku.
Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży
…………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta
…………………………………………….
adres zamieszkania
…………………………………………….
telefon kontaktowy, email
…………………………………………….
nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT
 B&G Bartłomiej Gałązka 07-200 Wyszków
z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.centrumelektronikimobilnej.pl”
Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017, poz.683. z późn. zm.),
niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……
Umowa sprzedaży została zawarta z B&G Bartłomiej Gałązka 07-200 Wyszków w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów
nastąpił w dniu ………………..……………. roku.i
Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..…………………………………….
………………………………..
Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)